Gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw-, onderhoud-, restauratie- en renovatiewerkzaamheden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bouw- en aannemingsbedrijf J. Mekenkamp B.V.

24-11-2016

Artikel 1: Offerte

De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.
De offerte is geldig gedurende dertig dagen na dagtekening daarvan.

Artikel 2: Overeenkomst en contractstukken

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft de aannemer tegenover een ieder van hen het recht op nakoming voor het geheel.
Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden uitgelegd naar redelijkheid en billijkheid, waarbij als uitgangspunt wordt genomen de intentie van partijen welke naar objectieve maatstaven zal worden bepaald, mede in acht nemende het gestelde in samenhangende documenten. Dit laat onverlet de verplichting van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever

Tenzij anders is overeengekomen, zorgt de opdrachtgever ervoor dat de aannemer tijdig en kosteloos kan beschikken:
Over de voor het opzet van het werk benodigde gegevens (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met de aannemer.
Over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.
Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen.
Over aansluitmogelijkheden en vrij gebruik van elektra, gas en water.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van de aannemer.
Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de aannemer is het de opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan derden.
Indien de opdrachtgever met de aannemer is overeengekomen zelf werkzaamheden uit te voeren, mogen deze niet de planning van de aannemer in de weg staan.

Artikel 4: Verplichtingen van de aannemer

De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het werk als zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De aannemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen die voorafgaand het werk zijn overeengekomen.
De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.
Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft stelt de aannemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.
De aannemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in, door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen in en door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, als mede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
Indien de prijsvormingsmethode regie is overeengekomen, maakt de aannemer weekrapporten op en dient hij deze in bij de opdrachtgever. In de weekrapporten worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende de besteedde uren en het verwerkte materiaal. Indien de opdrachtgever tegen de inhoud van een weekrapport bezwaar heeft, stelt hij de aannemer daarvan onder opgave van reden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen week van ontvangst schriftelijk of elektronisch op de hoogte.

Artikel 5: Kostenverhogende omstandigheden

Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
Die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen.
Die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.
Kostenverhogende omstandigheden geven de aannemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Indien de aannemer van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk mondeling, schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, de kostenverhoging en billijkheid zal worden vergoed.
De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid billijkheid worden vastgesteld.

Artikel 6: Meer- en minderwerk

Verrekeningen van meer- en minderwerk vindt plaats:
In geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering.
In geval van afwijking van de bedragen van de stelposten.
In geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
In geval van afwijkingen van in de werkomschrijving opgenomen hoeveelheden.
In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan de aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen –behoudens spoedeisende omstandigheden- schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van aannemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Bij gebreken van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op de degene die de aanspraak maakt.
Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die bestemd zijn voor hetzij:
Het aanschaffen van bouwstoffen.
Het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken ervan.
Het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

Indien opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag de aannemer bij wijze van voorschot 25 % van het overeengekomen bedrag in rekening brengen.
Het resterende gedeelte zal de aannemer eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerstkomende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door de aannemer worden verrekend bij de eindafrekening.

Artikel 7: Betaling

Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de aannemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
Betalingen van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meerwerk dienen te zijn voldaan, onverminderd de toepasselijkheid van artikel 12 en op voorwaarde dat de aannemer deze facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend. De aannemer is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de geplande oplevering in te dienen.
Binnen een redelijk termijn na de dag dat het werk als opgeleverd geldt dient de aannemer de eindafrekening in.
Betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de aannemer de eindafrekening heeft ingediend.

Artikel 8: Oplevering en onderhoudstermijn

Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aannemer heeft meegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard.
Indien de aannemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleinere gebreken, die gevoegelijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele in gebruikneming in de weg staan.
Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de aannemer na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.
Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.
Door de aannemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.
Na de dag van de oplevering, gaat een onderhoudstermijn in van 30 dagen.

Artikel 9: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering.

Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijke halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de aannemer komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uur, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
De aannemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk, niet van de aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de aannemer een gefixeerde schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd van 30 euro per werkdag tot de dag waarop het werk aan de opdrachtgever wordt opgeleverd, behoudens voor zover de aannemer recht heeft op bouwtijdverlenging. Voor de toepassing van dit lid wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop het werk volgens de aannemer gereed was voor oplevering, mits het werk vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag van ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever.
De gefixeerde schadevergoeding is zonder ingebrekestelling verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen de aannemer nog toekomt.
De gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een overeengekomen aannemingssom kleiner of gelijk aan 20.000 euro ten hoogste van 20% van de aannemingssom en bij een overeengekomen aannemingssom groter dan 20.000 euro ten hoogste 10% van die aannemingssom.
Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren , waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is , dienen de daaruit voor de aannemer voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 10: In gebreke blijven van de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge van de overeenkomst aan de aannemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarvoor met de ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2% verhoogt.
Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien de aannemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever, mits de hoogte hiervan in de aanmaning is vermeld. De aannemer is gerechtigd hiervoor in rekening te brengen het bedrag conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Indien de opdrachtgever hetgeen de aannemer volgens de aannemer toekomt niet of niet tijdig betaalt, of de aannemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever het de aannemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de aannemer gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.
Indien de opdrachtgever enig op hem rustende verplichting niet nakomt, is de aannemer gerechtigd het werk te schorsen tot moment waarop de opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits de aannemer vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het niet nakomen heeft gewezen. Het in de vorig zin bepaald, laat onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van schade, kosten en rente.
Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand , al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is de aannemer gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel in onvoltooide staat te beëindigen.
Indien op de grond van dit artikel sprake is van schorsing, respectievelijk beëindigen in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 13 lid 5 van toepassing.

Artikel 11: In gebreke blijven van de aannemer.

Indien de aannemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk of elektronisch aanmanen, om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen of voortzetten, indien de aannemer na verloop van de in de aanmaning vermelde tijd in gebreke blijft, mits de ernst van de tekortkoming dit rechtvaardigt en onder voorwaarde dat de opdrachtgever zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van de aannemer voortvloeiende schade en kosten.
De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor de aannemer voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 12: Opschorting van betaling

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. De opdrachtgever meldt schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan de aannemer.

Artikel 13: Schorsing, beëindigen van het werk in onvoltooide staat en opzegging.

De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die de aannemer ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan de aannemer vergoed.
Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de aannemer, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de aannemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de aannemer betaalde bouwstoffen.
Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De aannemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De aannemer is gerechtigd om in plaats van voorgaande afspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. De aannemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.
Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die de aannemer redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de aannemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.
Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door hem of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor de opdrachtgever.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die de aannemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

Artikel 15: aansprakelijkheid van de aannemer.

15.1 ontwerpaansprakelijkheid

In geval van tekortkoming in het ontwerp, is de aannemer slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend.
De aansprakelijkheid van de aannemer op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot 10% van de aannemingssom.
De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

15.2 Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk.

Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt.
Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de aannemer aansprakelijk voor de schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
De aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgevers tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid, of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

15.3 Aansprakelijkheid na oplevering

Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:
Dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onderkend had kunnen worden, tenzij de aannemer aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de opdrachtgever kan worden toegerekend.
Dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onderkend had kunnen worden en waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de aannemer kan worden toegerekend.
De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub a bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.
De rechtsvordering uit hoofde het in lid 2 sub b bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. In geval het in lid 2 sub b bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen.

15.4 Overige bepalingen

De opdrachtgever is in de gevallen voorzien in de artikelen 15.1 tot en met 15.3 verplicht de aannemer van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen, en/of gebreken, waarvoor de aannemer aansprakelijk is, te herstellen /op te heffen.
Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor de aannemer aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, mag de aannemer in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever.
De uit artikel 15.1 en 15.3 voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van aannemer.
De aannemer zal een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en in stand houden voor de duur van de overeenkomst, conform gangbare maatstaven in de branche en in verhouding tot de aannemingssom.

Artikel 16 Veiligheid

De aannemer draagt zorg voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen welke door of namens hem worden ingezet ten behoeve van het werk, door zich veilig en verantwoord te gedragen en nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, mede ter voorkoming van gevaar voor derden.

Artikel 17: Geschillen

Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen welke tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door de daartoe competente rechter te Utrecht.

Bouw- en aannemingsbedrijf J. Mekenkamp B.V.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Realisatie: Joomlapartner